بنیاد دانش بنیان آفبا تقدیم می کند:

مجموعه محصولات جدید جمع بندی آفبا رونمایی شد.