به جز حصار ذهن تونسبت به آنچه ناتوان هستى،توانایى هایت هیچ حد ومرزى ندارد.