بازی آنلاین 2048

در این بازی شما باید به عنوان بازیکن عدد 2048 را بسازید. این بازی باعت بهبود تمرکز ، حافظه و هماهنگی بین دست و مغز می شود .

روش بازی : با استفاده از کلید های جهت دار خانه ها را جابه جا کنید خانه هایی که شماره های یکسان دارد با هم جمع کنید !
شروع بازی

بازی آنلاین Hextris

هدف جلوگیری کردن از رسیدن بلوک های رنگی به فضای خارج از شش ضلعی خاکستری است که با جورکردن بلوک های همرنگ انجام می پذیرد

روش بازی : از کلید های چپ و راست استفاده کنید
شروع بازی

بازی آنلاین Parity

در این بازی شما باید در مسیری حرکت کنید که در نهایت همه خانه ها دارای عددی یکسان باشند.

روش بازی : از کلید های جهت برای حرکت استفاده کنید.
شروع بازی

بازی آنلاین Swap

در این بازی شما باید با حرکت دادن گوی های آبی رنگ آنها را به خانه سبز هدایت کنید. مراقب باشید از قسمتهای قرمز رنگ عبور نکنید!

روش بازی : از کلید های جهت برای حرکت استفاده کنید.
شروع بازی

بازی آنلاین Zop

در این بازی باید با متصل کردن خانه های همرنگ در جهت افقی و یا عمودی، آنها را حذف کنید و امتیاز بگیرید!

روش بازی : از کلید های جهت استفاده کنید.
شروع بازی

بازی آنلاین Sliding Puzzle

در این بازی باید با حرکت دادن اعداد، آنها را بصورت مرتب بچینید.

روش بازی : از کلید های جهت استفاده کنید.
شروع بازی