رفع آشفتگی های درونی :

نگرانی ها ، استرس ها، اضطراب ها و افکار اضافی که اجازه تمرکز و مطالعه را به ما نمی دهد برای رفع این مشکل آنها را روی برگه بنویسید و کنار بگذارید و به خود بگویید بعد به سراغ آن میروید

رفع آشفتگی...


نمایش کامل مطلب