روش هایی برای استفاده صحیح از زمان۱- زنده کردن وقت مرده ( مثل زمانهایی که در انتظار هستیم، زمانی که در اتوبوس می گذرد و ... ) 
2- تقسیم کار
3- تنظیم  وقت خواب 
4- برنامه داشتن برای تفریحات
5- نه گفتن به درخواست‌های غیر مهم 
6-...


نمایش کامل مطلب