بخشی از تدریس استاد فرهادیان از مبحث ویروس ها در زیست شناسی