( بخش دوم از برنامه  16/05/94 ) با حضور استاد ایاد فیلی و تدریس ادوات ناصبه و تحلیل چند تست از این مبحث