( بخش اول از برنامه  16/05/94 ) با حضور استاد ایاد فیلی

در این برنامه استاد ایاد فیلی به تدریس مبحث مهم « اعراب فعل مضارع » می پردازند.