برنامه امروز کارنامه بیست را از دست ندهید. ( چهارشنبه 28/11/94 )

با حضور مهندس سادات - مدرس فیزیک بنیاد آفبا

دکتر مهدی نکوئی - مشاور برجسته تحصیلی