برای موفقیت و پیروزی تنها یک کلید وجود دارد و آن تلاش بی وقفه است پس برای رسیدن به هدف ات مبارزه کن چون تو شایسته بهترین ها هستی