حضور مدیریت محترم بنیاد دانش بنیان آفبا در برنامه زندگیمون قصه نبود و حمایت از دانش آموزان مستعد و نخبه کشور