دکتر نکویی از همایش نیمه دوم/ شروع دوباره می گویند.و برای آن دسته از عزیزانی که موفق به شرکت در این همایش نشدند به توضیح جدول روند نما می پردازند.