ترکیب نامه دکتر فرهادیان در برنامه روز گذشته (9/11/94) کارنامه 20
و روحیه دادن دکتر نکوئی به داوطلبان کنکور