داوطلبان کنکور برنامه امروز کارنامه بیست را از دست ندهید.

ساعت 18:15 از شبکه آموزش با حضور دکتر فرهادیان و بررسی سوالات آزمون سراسری