دانش آموزان عزیز دقت داشته باشید که تمرین ها، تفکر در آیات و اندیشه وتحقیق ها بسیار مهم هستند. و روی این مطالب باید دقت بیشتری داشته باشید به این دلیل که در کنکورهای سال های گذشته از تمرین های کتاب هم سوال طراحی شده...


نمایش کامل مطلب