این موضوع را نباید فراموش کنید که طراحان محترم از همه مطالب کتاب های درسی (بر حسب اهمیت و سهم آن ها در آزمون) سوال مطرح می کنند و به عبارت دیگر اگر از مطلب یا نکته ای به صورت مستقیم سوال طرح نشود، حتما به صورت غیر مستقیم...


نمایش کامل مطلب