نکات ویژه اعراب گذاری و شکّل به زبان استاد ایاد فیلی

2) چه کلماتی بدون تنوین آورده می شوند؟
غیر منصرف ها- کلمات مبنی -  کلماتی که (ال) دارند – کلمات مضاف در مضاف الیه ها

3) به چه کلماتی حرکت نمی دهیم، یهنی اعرابشان به صورت...


نمایش کامل مطلب