• زیست شناسی-پیش دانشگاهی ۱

زیست شناسی-پیش دانشگاهی ۱


  • 238,000 تومان


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۴
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد

حلقه ۱- فصل ۱ : پروتئین سازی تا سر نقش نوکلئیک اسید ها در سلول + تست 
حلقه ۲ - فصل ۱ : تا سر ترجمه
حلقه ۳ - فصل ۱ : تا سر نحوه تنظیم اپران تک + تست 
حلقه ۴ - فصل ۱ : اتمام فصل + فصل ۲ : تکنولوژی زیستی تا سر مراحل استخراج ژن + تست 
حلقه ۵ - فصل ۲ : اتمام فصل + تست 
حلقه ۶ - فصل ۳ : گسترش حیات 
حلقه ۷ - فصل ۴ : نطریه حیات 
حلقه ۸ - فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای آمیزش همسان پسندانه
حلقه ۹ - فصل۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای گراسینگ آور 
حلقه ۱۰ - فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای عوامل تغییر دهنده ساختار ژنی جمعیت ها 
حلقه ۱۱- فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای عوامل کاهنده جمعیت 
حلقه ۱۲- فصل ۵ : اتمام فصل
حلقه ۱۳- مقدمه