• زیست شناسی -سال دوم دبیرستان

زیست شناسی -سال دوم دبیرستان


  • 298,000 تومان


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۱
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان،پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور

حلقه ۱- مقدمه + فصل ۱ : مولکول های زیستی + بخشی از فصل ۲ : سفری به درون سلول تا سر سانتریول 
حلقه ۲- ادامه فصل ۲ تا سر اندامک ریبوزوم 
حلقه ۳- ادامه فصل ۲ تا انتها + بخشی از فصل ۳ : سفری در دنیای جانداران + دوره ی کلروپلاست 
حلقه ۴- ادامه دوره کلروپلاست + دوره میتوکندری + بخش گیاهی فصل ۳ + بخشی از فصل۴ (گوارش) تا سر گوارش جانوران 
حلقه ۵- ادامه فصل ۴ :گوارش تا سر صفرا 
حلقه ۶- ادامه فصل ۴ تا انتها + فصل ۵ :تنفس
حلقه ۷- فصل ۶ : گردش مواد تا سر دریچه های قلب 
حلقه ۸- فصل ۶ : تا سر گلبول های سفید خون 
حلقه ۹- فصل ۶ : ادامه 
حلقه ۱۰- فصل ۷ : تنظیم محیط داخلی و خارجی مواد + فصل ۸ : تا سر پرواز 
حلقه ۱۱- فصل ۸