جمع بندی زیست شناسی کنکور (تست ترکیب)

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
355,000 تومان
زیست شناسی -سال دوم دبیرستان

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
298,000 تومان
زیست شناسی -سال سوم دبیرستان

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
298,000 تومان
زیست شناسی-پیش دانشگاهی 2

دکتر محمد چلاجور

مختص داوطلبان کنکور
298,000 تومان
زیست شناسی-پیش دانشگاهی ۱

دکتر علی محمد عمارلو

مختص داوطلبان کنکور
238,000 تومان
زیست شناسی-ژنتیک

دکتر علی محمد عمارلو

مختص داوطلبان کنکور
264,000 تومان
زیست گیاهی

دکتر محمد چلاجور

مختص داوطلبان کنکور
264,000 تومان
پک کامل زیست شناسی با زیست گیاهی و ژنتیک

دکتر علی محمد عمارلو و دکتر محمد چلاجور و پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
1,298,000 تومان
پکیج جامع زیست شناسی کنکور

دکتر علی محمد عمارلو و دکتر محمد چلاجور و پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
945,000 تومان