فیزیک پیش دانشگاهی ۱

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
349,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی ۲

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
249,000 تومان
فیزیک-اتمی + هسته ای

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
117,000 تومان
فیزیک-الکتریسیته ساکن و خازن

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
387,000 تومان
فیزیک-الکتریسیته ساکن و خازن

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
216,000 تومان
فیزیک-حرکت شناسی و بردار

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
215,000 تومان
فیزیک-دما و گرما +ویژگی های ماده و فشار

مهندس سید مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
179,000 تومان
فیزیک-دما و گرما و ویژگی های ماده و فشار

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
179,000 تومان
فیزیک-دینامیک و کار و انرژی

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
215,000 تومان
فیزیک-مدارها

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
179,000 تومان
فیزیک-مغناطیس و القا

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
129,000 تومان
فیزیک-موج مکانیکی + صوت

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
117,000 تومان
فیزیک-کل مبحث نور

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
118,000 تومان
لگاریتم، توابع نمایی، معادله و نامعادله،تابع، قدر مطلق، جزء صحیح،ماتریس

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
276,000 تومان
مثلثات

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
72,000 تومان