زیست شناسی-ژنتیک

دکتر علی محمد عمارلو

مختص داوطلبان کنکور
264,000 تومان
زیست گیاهی

دکتر محمد چلاجور

مختص داوطلبان کنکور
264,000 تومان
شیمی تحلیل تست

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
72,000 تومان
شیمی سال دوم

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
215,000 تومان
شیمی سال سوم

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
324,000 تومان
شیمی پیش دانشگاهی ۱

دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
370,000 تومان
شیمی پیش دانشگاهی ۱ فصل 2

دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
172,000 تومان
شیمی پیش دانشگاهی ۱ فصل ۱

دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
198,000 تومان
شیمی پیش دانشگاهی ۲

مهندس محمدرضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
318,000 تومان
شیمی پیش دانشگاهی ۲ فصل 4

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
156,000 تومان
شیمی پیش دانشگاهی ۲ فصل ۳

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
276,000 تومان
شیمی ۳ فصل 2

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
96,000 تومان
شیمی ۳ فصل 3

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
132,000 تومان
شیمی ۳ فصل ۱

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
96,000 تومان
فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم) ویژه تجربی

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
398,000 تومان