نمایندگان افبا

جهت اخذ نمایندگی رسمی فروش محصولات آفبا با شرایط ویژه در شهر خود با شماره 02166976347 تماس بگیرید.

شهر

نام و نام خانوادگی

ردیف

رفسنجان

یوسفی

1

سيرجان

حاج اکبری

2

كرمان

احمد زارعی

3