نمایندگان افبا

جهت اخذ نمایندگی رسمی فروش محصولات آفبا با شرایط ویژه در شهر خود با شماره 02166976347 تماس بگیرید.

شهر

نام و نام خانوادگی

ردیف

اروميه

کمالی اقدم

1

اروميه

میلاد قاسمی

2

اروميه

اکبری

3

پير انشهر

اسلوب

4

پير انشهر

شریفی زاده

5

خوي

آقای قاسمی

6

مياندوآب

فاخر

7

نقده

آقای فرهودی

8

نقده

شجاع

9